/Privātuma politika
Privātuma politika 2018-07-13T17:45:27+03:00

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. IEVADS

SIA “Reģionālais drošības serviss” fizisku personu datu aizsardzības politika, turpmāk tekstā – “Privātuma politika”, izskaidro kādiem nolūkiem, kādā apjomā un ar kādiem paņēmieniem SIA “Reģionālais drošības serviss” ievāc, apstrādā, uzglabā un aizsargā Klientu personas datus sniedzot tiem pakalpojumus, saskaņā ar uzņēmuma darbības veidiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz Klientu personas datiem neatkarīgi no tā, kādā veidā un kādā informācijas apmaiņas vidē Klients sniedz datus – Interneta tīmeklī (SIA “Reģionālais drošības serviss” mājaslapā, e-pasts), papīra formātā vai telefoniski, un kā uzņēmuma un tā sadarbības partneru informācijas sistēmās dati tiek apstrādāti.

SIA “Reģionālais drošības serviss” Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – “Regula”) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
SIA “Reģionālais drošības serviss”, ievērojot Regulas principu – “datu minimizēšana”, ievāc, apstrādā un uzglabā tikai tādus Klientu personas datus, kas ir nepieciešami to apstrādes nolūkos.

Personas identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods;
Personas kontaktinformācija: adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
Norēķinu dati: bankas konta numurs, rēķina vai čeka numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums;
Komunikācijas dati: ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, saturs.
Pakalpojuma dati: pakalpojuma nosaukums, deklarētā dzīvesvietas adrese, sniegšanas adrese un objekta nosaukums;
Pakalpojuma līguma dati: līguma numurs, parakstīšanas un izbeigšanas datums, statuss.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

SIA “Reģionālais drošības serviss” apstrādā personas datus šādiem konkrētiem, skaidriem un leģitīmiem nolūkiem:

  • klienta identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  • līguma saistību izpildei;
  • norēķinu administrēšanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • parādu atgūšanai un piedziņai;
  • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
  • klientu apmierinātības mērījumiem.